Polityka prywatności serwisu
www.cscs.pl

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności Cyberskiller sp. z o.o. Jako podmiot zajmujący się szkoleniem młodzieży w zakresie cyberbezpieczeństwa czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z naszą działalnością. Niniejsza polityka ochrony danych osobowych określa sposób przetwarzania powierzonych nam danych osobowych w związku z korzystaniem przez Państwa z usług serwisu www.cscs.pl („Cyberskiller” lub „Serwis”) oraz obowiązki podmiotu działającego w charakterze administratora danych osobowych.

1. Jakie dane osobowe przechowuje i wykorzystuje Cyberskiller?

Każdy z Państwa dobrowolnie podejmuje decyzje o tym, czy i jakie dane osobowe swoje oraz swojego dziecka/podopiecznego chce udostępniać. Co do zasady podanie danych osobowych nie jest Twoim obowiązkiem, ale może być niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez Cyberskiller np. do zawarcia z nami umowy, przedstawienia Państwu naszej oferty czy też odpowiedzi na Państwa pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy. Niepodanie danych może więc skutkować w niektórych przypadkach brakiem możliwości świadczenia przez nas usług. Nasze formularze, przy pomocy których gromadzimy dane, jednoznacznie wskazują na dane, których podanie jest niezbędne. Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, np. poprzez: formularze kontaktowe dostępne w naszym Serwisie, kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy na wszelkie upublicznione przez nas adresy poczty elektronicznej. Dodatkowo zbieramy takie informacje jak: adresy IP, typ przeglądarki oraz typ systemu operacyjnego, zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych. Ponadto adres IP jest wykorzystywany przez nas w celach statystycznych tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających Serwis (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie).

2. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.cscs.pl („Administrator”) jest spółka Cyberskiller sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Pogodna 36 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Lublin – Wschód w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791988, NIP: 9462689779, REGON: 383698245, będąca jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. Jak Cyberskiller chroni moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.). W celu zminimalizowania zagrożeń jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Narzędzia, którymi posługujemy się dla zapewnienia ochrony danych osobowych zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
- przetwarzane zgodnie z prawem,
- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Czy podane dane osobowe informacje są udostępniane osobom trzecim?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane m.in. następującym podmiotom: organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą naszych klientów, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, podmiotom przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego, podmiotom świadczące usługi doradczo-kontrolne oraz innym podmiotom, wobec których wyrazili Państwo zgodę na udostępnienie im danych osobowych.

5. Czy mam obowiązek podawania swoich danych osobowych?

W przypadku korzystania z usług świadczonych przez Cyberskiller podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi nam ich świadczenie. W związku z powyższym każdy z Państwa ma prawo wyboru czy i w jakim zakresie udostępni nam swoje dane osobowe.

6. Podstawa i cel przetwarzania

W związku z tym, że w ramach Serwisu świadczone są różne usługi dla Państwa, przetwarzamy dane osobowe w różnych celach i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO, stosownie od poniższej informacji.

 • przekazywanie treści marketingowych w zakresie produktów i usług spółki Cyberskliier sp. z o.o. –w celu dostarczania Państwu dopasowanych ofert i treści, podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przedstawianiu Państwu treści marketingowych, w związku z Pańśtwa zgodą na użycie w tym celu wybranego przez Państwa kanału komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zawarcie umowy z Cyberskiller sp. z o.o. – w celu realizacji umowy, której są Pańśtwo stroną przetwarzamy Państwa dane, ponieważ jest to niezbędne do jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwienie korzystania z Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu - dla naszych potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych przez nas usług w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Państwa kanał komunikacji działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podnoszeniu jakości świadczonej przez nas obsługi użytkowników oraz udoskonalaniu dostępnych u nas produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń - działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania - w tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe, jak również dane dotyczące korzystania z naszych Usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • cele podatkowe i rachunkowe – przetwarzamy Państwa dane ponieważ jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

7. Przez jaki okres będą przetwarzane moje dane?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Cyberskiller. W związku z powyższym nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że przechowujemy Państwa dane przez wskazane poniżej okresy:

 • w celach związanych z obsługą zgłoszonej przez Państwa sprawy oraz dochodzeniem, ustaleniem i obroną przed roszczeniami – przez okres obsługi zgłoszonej sprawy, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń;
 • w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej obowiązywania;
 • w celach marketingowych w oparciu o Państwa Zgodę – do momentu wycofania zgody;
 • w celach podatkowych i rachunkowych – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 • w celu dokonania analiz i poprawy jakości obsługi osób kontaktujących się z nami – do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

8. Jakie przysługują mi prawa?

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych

  Mają Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak, to mają Państwo prawo:

  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody

  Mają Państwo prawo do cofnięcia każdej zgody. Cofnięcie zgody ma skutek natychmiastowy od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które możemy świadczyć jedynie za zgodą.

 • Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

  Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych osobowych, jeżeli Państwa dane przetwarzane są w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów i usług lub naszych klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwieniem korzystania z Serwisu. Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać Państwa sprzeciw na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i brak będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych zostaną one usunięte w zakresie objętym sprzeciwem.

 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

  Mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących go danych osobowych. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz adres e-mail, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Serwisu.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W razie zgłoszenia takiego żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwione będzie korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będą też do Państwa wysłane żadne komunikaty, w tym marketingowe.

 • Prawo do sprostowania danych

  Mają Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych mają Państwo prawo żądać od nas sprostowania tych danych oraz ich uzupełnienia.

 • Prawo do przenoszenia danych

  Mają Państwo prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, które zostały nam dostarczone, w powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze). Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. W ciągu miesiąca od otrzymania od Państwa stosownego żądania zostanie ono rozpoznane wraz z podaniem uzasadnienia. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia terminu rozpoznania o kolejne dwa miesiące, o czym zostaną Państwo poinformowany.

9. Zmiany polityki prywatności

Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszej Polityki w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami dotyczącymi Państwa danych osobowych. W związku z czym zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stornie internetowej: www.cscs.pl

10. Skargi, zapytania, wnioski

Mogą Państwo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień. Jeżeli uznają Państwo, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Państwu na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ta strona wykorzystuje pliki cookie (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na Państwa urządzeniu) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych Państwa potrzeb. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie. Przeczytaj naszą Politykę plików cookie, aby dowiedzieć się więcej lub przejdź do zakładki „Ustawienia plików cookie” aby zarządzać ustawieniami.
Polityka Prywatności
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ USTAWIENIA CIASTECZEK